Gramar

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zasady korzystania i zmiany w 2019

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku tej metody, podstawą opodatkowania jest przychód, jaki przedsiębiorca osiągnął, bez uwzględniania kosztów. Łatwa księgowość, niskie stawki podatku czy możliwość z rozliczania się z fiskusem w okresach kwartalnych to niektóre z powodów, dla których przedsiębiorcy chętnie rozliczają się w formie ryczałtu. Kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach? Jakie zmiany w ryczałcie obowiązują przedsiębiorców od 2019?

Ryczałt ewidencjonowany jako forma opodatkowania

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Stanowi podatek od przychodów, a zatem nie pozwala na odliczanie kosztów uzyskania przychodu. Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym wymaga prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, dokumentujących uzyskane przychody.

Należy pamiętać, że wyboru bądź zmiany tej formy opodatkowania nie można dokonywać w dowolnym momencie roku podatkowego. Decyzję o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy rozliczenia, przy spełnieniu warunków, należy podjąć przy rozpoczęciu działalności lub na początku nowego roku podatkowego.

Kto może rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt to forma opodatkowania przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki osobowej. Prawo do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy w poprzednim roku rozliczeniowym:

 • uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. EUR, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. EUR.

Z ryczałtu skorzystać mogą też przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczną wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej. Nie dotyczy ich przy tym zasada maksymalnych przychodów w wysokości 250 tys. EUR.

Kto nie może rozliczać się w formie ryczałtu?

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym, z jego korzystania wyklucza przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • aptek i lombardów,
 • handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • obrotu wartościami dewizowymi,
 • wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym z wyłączeniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • wykonywania wolnych zawodów odmiennych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Opodatkowania w formie ryczałtu nie można stosować również przy pośrednictwie w sprzedaży hurtowej maszyn, paliw, rud, metalu i chemikaliów, urządzeń przemysłowych, usług prawnych, rachunkowych, księgowych oraz doradztwa podatkowego.

Ryczałt ewidencjonowany a stawki podatku

Stawki podatku w ryczałcie ewidencjonowanym zależne są od przychodów i wynoszą następująco:

 • 20% – stawka obowiązuje wolne zawody: lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, pielęgniarki i położne, tłumaczy, nauczycieli udzielających korepetycji po godzinach,
 • 17%  – stawka obowiązuje usługi: parkingowe, hotelarskie, fotograficzne, związane z oprogramowaniem, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych i ich części, dzierżawy lub wynajmu samochodów, organizatorów i pośredników turystycznych,
 • 12,5%  – stawka obowiązuje osoby rozliczające się z uzyskiwania przychodu z najmu przekraczającego 100 000 PLN rocznie,
 • 10%  – stawka obowiązuje przychody ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należących do majątku przedsiębiorstwa,
 • 8,5% –  stawka obowiązuje podatników rozliczających się z najmu nieprzekraczającego 100 000 PLN w skali roku, podnajmu, dzierżawy, od usług związanych z funkcjonowaniem ogrodów zoologicznych, botanicznych, obiektów ochrony przyrody, z usług gastronomicznych, w których zakres wchodzą przychody ze sprzedaży napojów powyżej 1,5 % alkoholu,
 • 5,5% – stawka obowiązuje działalność wytwórczą z zakresu: robót budowlanych, przewozów ładunkowych powyżej 2 ton, prowizji ze sprzedaży kart do automatów, żetonów, znaczków pocztowych, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej,
 • 3,5%  – stawka obowiązuje wszystkie działalności gastronomiczne, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów zawierających powyżej 1,5% alkoholu, usługi handlowe, usługi związane z produkcją zwierzęcą, oprócz usług weterynaryjnych, odpłatnego zbycia ruchomych składników majątkowych wchodzących w zakres pozarolniczej działalności gospodarczej, niektóre dotacje, odsetki od środków na rachunkach bankowych;
 • 2% – stawka obowiązuje sprzedaż produktów zwierzęcych i roślinnych, które nie zostały przetworzone w przemysłowy sposób, pochodzących z własnej hodowli lub uprawy.

Ryczałt ewidencjonowany – jak rozliczać?

Ryczałt należy opłacać do dwudziestego dnia następnego miesiąca. Podatnicy, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 25 tyś. EUR mogą należny podatek obliczać i wpłacać kwartalnie. Przy wyborze wpłacania podatku kwartalnie, należy do dwudziestego stycznia danego roku podatkowego powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej metody płatności.

Roczne zeznanie podatkowe dla podatników rozliczających się poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należy składać na druku PIT-28. 

Oświadczenie o wyborze ryczałtu

Podatnik, który korzysta już z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a nie przekroczył limitu przychodów i nadal chce korzystać z tej formy opodatkowania – nie musi składać żadnego oświadczenia. W tej sytuacji uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozliczać się w formie ryczałtu, zobowiązani są do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego (właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika) pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania na dany rok podatkowy. Formę opodatkowania można wybrać też podczas rejestracji działalności lub poprzez aktualizację wpisu w CEIDG. 

Zmiany w ryczałcie od 2019

Rok 2019 przynosi wiele zmian w podatkach dochodowych, które nie ominęły ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Kluczowe zmiany, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku, dotyczą:

terminu wyboru formy opodatkowania – wydłużony został termin na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Składa się je naczelnikowi US właściwemu dla miejsca zamieszkania podatnika do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu;

likwidacji spisu z natury – przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zwolnieni zostali z obowiązku sporządzania spisu z natury w momencie rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodu, na koniec roku podatkowego, jak i przy likwidacji działalności gospodarczej czy zmianie wspólnika spółki;

opcji ryczałtu kwartalnego –  podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, podobnie jak ci, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku podatkowym równowartości 25 000 EUR przychodu, będą mogli opłacać ryczałt kwartalnie;

likwidacji ewidencji wyposażenia – podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu, nie będą mieli obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia;

likwidacji karty przychodów – opodatkowani ryczałtem przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, nie muszą już prowadzić karty przychodów pracowników. 

terminu składania zeznania podatkowego – zeznanie podatkowe można złożyć w terminie od 15 lutego do końca lutego roku kolejnego. Zeznanie podatkowe złożone wcześniej, uznaje się za złożone w dniu 15 lutego.

USŁUGI

KONTAKT