Gramar

Preferencyjne składki ZUS – kto i na jakich zasadach może z nich korzystać?

Założenie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej nie musi być drogie. Jednak jej prowadzenie wiąże się już z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków. Niezbędne towary i materiały, wyposażenie miejsca pracy czy w końcu regulowanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to tylko niektóre z nich. Zwłaszcza wysokość składek przekazywanych do ZUS napawa nowych przedsiębiorców niepokojem. Jednak na początku swojej drogi związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej skorzystać mogą z przysługujących im ulg. Jednym z przywilejów jest możliwość opłacania preferencyjnej składki ZUS dla nowych firm, znacznie niższej niż powszechnie obowiązująca. Ile wynosi preferencyjny ZUS i kto może z niego skorzystać? 


Preferencyjny ZUS – kto może skorzystać? 

Niższe składki ZUS nie dotyczą wszystkich startujących przedsiębiorców. 

Z preferencyjnej składki ZUS nie mogą skorzystać rozpoczynający działalność gospodarczą którzy:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania nowej działalności prowadzili inną pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • będą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, u którego osoba zakładająca działalność pracowała na etacie, a zakres usług będzie taki sam,
  • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz twórcy i artyści, którzy nie założyli wcześniej działalności gospodarczej.

Co ważne, preferencyjne składki ZUS przysługują przedsiębiorcom, którzy wykonają pracę na rzecz byłego zleceniodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności wykonywali pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Składki ZUS dla nowych firm – ile wynosi ulga?

Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zdeklarowanej kwoty – podstawy wymiaru składek. Ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy.

Przy ZUS preferencyjnym, podstawa wymiaru składek (minimalna) jest ustalona na kwotę 30% najniższego wynagrodzenia. Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających ZUS preferencyjny zależą zatem od tego, jakie w danym roku kalendarzowym jest minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 2250 zł, w związku z czym właściciele nowych firm zapłacą składki od podstawy wynoszącej 675 zł. W przypadku standardowych składek jest to 2859 zł.

Przedsiębiorca korzystający z ulgi jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolnie może też płacić składki na ubezpieczenie chorobowe. Nie ma również obowiązku uiszczania składek na Fundusz Pracy. Wynika to z faktu, że obowiązek ich płacenia powstaje wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi co najmniej tyle, co minimalna płaca. Tymczasem przy preferencyjnych składkach ZUS pod uwagę brana jest kwota, która stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia.  

Obniżone składki ZUS – jak długo przysługują?

Okres, w którym przedsiębiorca może opłacać niższe składki, jest ograniczony. Wynosi on 24 miesiące od kalendarzowe i liczy się go od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub ustania ulgi na start. W trakcie ustalania czasu trwania ulgi pod uwagę brane są pełne miesiące kalendarzowe. Co za tym idzie, jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność 4-ego dnia miesiąca, z preferencyjnych składek korzystać będzie mógł od następnego pełnego miesiąca i o miesiąc później przejdzie na składki w pełnej wysokości. 

Jak skorzystać z ulgi? 

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z przysługującej im ulgi, muszą zarejestrować się w ZUS, wypełniając odpowiednie formularze:

  • ZUS ZUA, jeśli zgłoszenie dotyczy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych lub tylko społecznych, 
  • ZUS ZZA, jeśli zgłoszenie dotyczy wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład w sytuacji tzw. zbiegu ubezpieczenia, gdy przedsiębiorca pracuje także na etacie.

Termin dokonania rejestracji wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia korzystania z ulgi.

USŁUGI

KONTAKT