Gramar

Kasy fiskalne – nowe przepisy już obowiązują

1 maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Wymiana tradycyjnych urządzeń przebiegać będzie etapami w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Jako pierwsi z nowych kas korzystać będą przedstawiciele branż szczególnie narażonych na wyłudzenia VAT. W jakich terminach i jakie firmy zmuszone będą do wymiany kas? Czy i do kiedy korzystanie ze starych kas będzie możliwe? Jak uzyskać ulgę na zakup kas online?

Nowe przepisy w zakresie kas fiskalnych

Nowe obowiązki związane ze stosowanie kas fiskalnych nakłada rozporządzenie z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816). Wymiana kas fiskalnych będzie odbywała się w kilku etapach i zależeć będzie od rodzaju prowadzonej działalności. 

Wprowadzenie kas online

Kasy on-line to urządzenia przesyłające dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 

Zadaniem systemu będzie odbieranie i gromadzenie danych do celów analitycznych i kontrolnych. Wszelkie dane będą udostępniane Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych. 

Wprowadzenie nowych kas ma sprzyjać uczciwej konkurencji i umożliwiać zapobieganie zjawisku tzw. szarej strefy. Dodatkowo, celem zmian jest zwiększenie liczby płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego i paragonów elektronicznych.

Co z kasami starego typu?

Mimo wprowadzanych zmian, dopuszczalne będzie stosowanie dotychczasowych kas. Możliwość ta będzie jednak ograniczona czasowo.

Terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

  • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.,
  • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Podatnicy będą mogli używać kas rejestrujących „starego” typu do czasu ich wyeksploatowania (w przypadku kas z elektronicznym zapisem) lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej (w przypadku kas z papierowym zapisem).

Kasy online obowiązkowe dla niektórych branż

Wprowadzenie kas online nie nakłada konieczności wymiany dotychczas użytkowanych kas rejestrujących. Wyjątek stanowią niektóre branże, narażone na wyłudzenia VAT, w przypadku których stosowanie kas online będzie jednak obowiązkowe. Dotyczy to firm w zakresie:

  • branży paliwowej, sprzedających benzynę, olej napędowy lub gaz przeznaczony do napędu pojazdów oraz świadczących usługi z zakresu naprawy i wulkanizacji pojazdów silnikowych i motorowerów – od 1.01.2020 r.,
  • branży gastronomicznej (również placówki sezonowe), usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (hotele), sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych – od 1.07.2020 r.,
  • branży budowlanej, usług fryzjerskich i kosmetycznych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,związanych z poprawą kondycji fizycznej oraz prawniczych – od 1.01.2021 r.

Ulga na zakup kas online

Zakup kas on-line będzie w części refundowany. Zgodnie z przyjętą ustawą, podatnicy będą mieli prawo do odliczenia od podatku kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Zakup kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie będzie refundowany.

Odliczenia można będzie dokonać pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej bądź posiadania faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Obowiązkowe przeglądy techniczne kas

Wszystkie podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii zobowiązane będą do składania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazu obowiązkowych przeglądów technicznych kas w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. 

W wykazie zawarte powinny być:

  • imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis,
  • imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podatnika,
  • numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej,
  • data dokonania przeglądu.

Kara za niepoddanie kasy przeglądowi technicznemu w terminie

Wysokość kary, nałożonej w drodze decyzji, za niepoddanie kasy przeglądowi w terminie wynosić będzie 300 zł. Karę należy będzie uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.

USŁUGI

KONTAKT