Gramar

Już niepotrzebny wniosek o umorzenie pożyczki 5 tys. zł z Urzędu Pracy

Już niepotrzebny wniosek o umorzenie pożyczki 5 tys. zł z Urzędu Pracy! Pożyczkobiorca nie będzie już musiał złożyć wniosku o umorzenie.

W związku z uchwaloną Tarczą Antykryzysową w wersji 4.0 (w opublikowanym Dzienniku Ustaw 2020 poz. 1086) w dniu 23.06.2020 r. znowelizowany został przepis dotyczący umorzenia pożyczki 5.000,00 zł uzyskanej z Urzędu Pracy, w brzmieniu:

„Art. 15zzd ust. 7 Tarczy Antykryzysowej (w brzmieniu od 24 czerwca 2020):

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.”

Warunkiem umorzenia pożyczki 5 tys. zł jest od teraz prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Według mnie, datą udzielenia pożyczki jest dzień jej wypłaty, ponieważ zgodnie z umową pożyczki, obowiązuje ona od dnia wypłaty pożyczkobiorcy środków pieniężnych. Tak więc, po 3 miesiącach od dnia wypłaty pożyczki, Urząd Pracy sam zweryfikuje, czy wnioskodawca prowadził przez ten czas działalność gospodarczą.

Pożyczkobiorca nie będzie już musiał złożyć wniosku o umorzenie. Urząd Pracy sam będzie sprawdzał za pośrednictwem dostępnych systemów teleinformatycznych (CEIDG bądź KRS), czy działalność jest dalej prowadzona. To umorzenie będzie więc następowało z automatu.

Przypominamy również, że pożyczka otrzymana z PUP jako instrument wsparcia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 powinna zostać wydatkowana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców.

Zakaz prowadzenia egzekucji ze środków z pożyczki 5.000,00 zł

Do art. 15zzd Tarczy antykryzysowej dodano także ust. 11, na mocy którego wyłączono spod egzekucji sądowej i administracyjnej środki pochodzące z pożyczki otrzymanej z Urzędu Pracy w wysokości 5.000,00 zł. Środki te są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. W przypadku uprzedniego zajęcia pieniędzy z tytułu otrzymanej pożyczki dalsza egzekucja z tych środków jest zabroniona, a sumy zajęte i nierozdysponowane podlegają zwrotowi.

Zwracam uwagę, że przychód z tytułu umorzenia pozyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

USŁUGI

KONTAKT