Gramar

Rodo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administratorem danych osobowych jest FIRMA RACHUNKOWO-DORADCZA „GRAMAR” MAREK ORZEŁ z siedzibą w Toruniu przy ul. Mikołaja Kopernika 45, z którą można skontaktować się osobiście lub pisemnie pod w/w adresem lub poprzez e-mail wysłany na adres rodo@gramar.biz

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań do zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszeniami oraz w celu marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w innych celach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać udostępnione podmiotom w stosunku do których jesteśmy zobowiązani z mocy prawa do ich przekazywania lub naszym kontrahentom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. biuro rachunkowe, serwis IT, firmy kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne, podwykonawcy. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, udostępniania, oraz prawo przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Będziemy przetwarzać Państwa dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych upływa z okresem przydatności tych danych tj: – w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy, ale nie krócej niż przez okres 6 lat w przypadku konieczności przechowywania dokumentów rachunkowych, – dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes – dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów, lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania , jeśli podstawą przetwarzania była zgoda wyrażona dla innych celów.

Informujemy, że podanie niezbędnych danych w celu przygotowania oferty oraz wykonania umowy jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wykonania umowy. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, można ją wycofać w każdej chwili bez wpływu na umowę. Podane przez Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będą przechowywane do dnia cofnięcia zgody i maksymalnie 30 dni po tej dacie, z uwagi na konieczność wykonania czynności technicznych w celu usunięcia tych danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych najszybszym sposobem kontaktu z Administratorem Danych jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@gramar.biz

USŁUGI

KONTAKT