Gramar

Księgi Handlowe

Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości w formie ksiąg handlowych objęte są kapitałowe spółki prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółki osobowe prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne).

Oprócz nich pełna księgowość jest właściwa dla przedsiębiorców, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 EUR. Kwotę tę przelicza się na złotówki               po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

Księgi handlowe stanowią zbiór zapisów księgowych, obrotów oraz sald. Tworzą ją następujące elementy: dziennik, zawierający ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie, księga główna, księga pomocnicza, inwentarz oraz zestawienie obrotów i sald.

 Usługa prowadzenia ksiąg handlowych obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi instytucjami publicznymi,
 • sporządzanie zeznań rocznych (PIT) i prawnych (CIT),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • elektroniczną wysyłkę deklaracji podatkowych,
 • reprezentację przed urzędami,
 • monitoring należności i zobowiązań.

USŁUGI

KONTAKT