Gramar

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, zwana w skrócie KPiR, to istotny element księgowości wielu firm. Obowiązek jej prowadzenia spoczywa na osobach fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również na spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 EUR po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego. Wymienione podmioty zobligowane są do prowadzenia księgi rzetelnie i niewadliwie oraz zgodnie z przepisami prawnymi.

Usługa prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

  • ewidencję przychodów i kosztów,
  • ewidencję podatku od towarów i usług VAT,
  • ewidencję majątku trwałego, wyposażenia oraz przebiegu pojazdów,
  • obsługę kadrowo-płacową pracowników,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS,
  • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku,
  • reprezentację przed urzędami.

USŁUGI

KONTAKT